شنبه 23 تیر 1403
>00:00:00

میز خدمت الکترونیک خوانسار

میزخدمت الکترونیک خوانسار، نقطه ی عطفی در جهت ارتباط موثر بین شهروند و شهرداری است و درصدد است تا با الکترونیکی نمودن خدمات منجر به خدمت رسانی سریع تر و سهل تر به شهروندان عزیز گردد

دانلود خوانسار من