شنبه 05 خرداد 1403
>00:00:00

پاسخگویی در مسیر جریان خدمت

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403
119

 

 
پاسخگویی در مسیر جریان خدمت

بازدید میدانی فرماندار و مهندس جاپلقی شهردار به همراه مهندس مقدسی معاون عمرانی شهرداری از کوچه شهید و کوچه ابهری به منظور بررسی موانع و مشکلات اهالی محل و پیگیری تا حصول نتیجه

نظرات